Thursday, 30 June 2016

ArimA Aran (அரிமா அரன்)

ArimA Aran ~ Hymn explanation
(அரிமா அரன் ~ பதிக விளக்கம்)

வனம்தனில் ஆயிரம் பிராணி உறைந்தாலும் பிடரி
சூழ் தலைச் சிங்கம் வாய் திறந்து உறுமினால் எல்லாம்
மனம்தனில் மருண்டு ஓடி ஒளியும் காண் ஈடிலா
வீழ் கங்கையொடு பிறைச்சந்திரன் சிகை அணி
அனந்த மோன ஆதி அந்தமிலாச் சோதி உருவான
ஊழ்வினை நீக்கி இனி ஒரு பிறவி இலாப் பெருவரம் எனும்
தனம் தர வேறு ஏது தெய்வம் துணியும் அரிமா என
வாழ் தரு சச்சிதானந்த சதாசிவம் தனைத் தவிர!

காட்டினில் ஆயிரக்கணக்கான மிருகங்கள் வாழ்ந்தாலும், தலையைச் சுற்றி (பெரிய) பிடரியை உடைய தலைவனான சிங்கம் வாயைத் திறந்து உறுமினால், அவை எல்லாம் மனதுக்குள் மிகவும் பயந்து ஓடி ஒளிவதைப் பார்க்கலாம்.
ஈடு இணையற்ற, (மேலிருந்து) பாயக்கூடிய கங்கை நதியோடு, பிறைச் சந்திரனைத் தனது சிகையில் அணிந்த, எப்போதும் மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும், முதலும் முடிவுமில்லாத, ஒளி வடிவமான, (நமது) கருமத்தால் வந்த வினையை (முழுமையாக) நீக்கி, இனி மற்றொரு பிறவி இல்லாதிருக்கும் பெரிய வரமாகிய செல்வத்தை அருள, (கடவுளருக்கிடையே) சிம்மம் போன்று வாழும், சச்சிதானந்த (வடிவாகிய) சதாசிவனைத் தவிர, வேறு எந்தக் கடவுளுக்கு தைரியம் இருக்கிறது!   

~ ஸ்வாமி

Vanandhanil Ayiram prANi uRaindhAlum pidari
Soozh thalai singam vAi thiRandhu uRuminAl yellAm
Manamthanil maruNdu Odi oLiyum kAN EedilA
Veezh gangaiyodu piRai chandiran sigai aNi
Anantha mOna Adhi andhamilA jOthi uruvAna
Oozhvinai Nheekki ini oru piRavi ilAp peruvaram yenum    
Dhanam thara veRu yedhu deivam thuNiyum arimA yena
Vaazh tharu sachidhAnandha sadhAsivam thanai thavira!

Though thousands of animals reside in a forest, when their leader Lion, with its majestic mane, opens its mouth and roars, all of them shiver in their minds and run away & hide.

Which other God will dare to offer the richest boon of (eternal) salvation from the birth cycle, other the Lion like Lord that has no equal, the one with flowing river Ganga and crescent moon adorning his (matted hair) head, the one who is eternally still (immersed in silence) in the form of a (blinding) light that has no beginning or end, the one who (entirely) cleanses our karma, the (embodiment of) Sath-Chit-AnandA, the SadAShivA!

~@PrakashSwamy

Wednesday, 29 June 2016

KAdhalkondaeN (காதல்கொண்டேன்)


KAdhalkondaeN ~ Hymn explanation
(காதல்கொண்டேன் ~ பதிக விளக்கம்)

மன்மத கரும்புவில் வீசிடு மரும்பெனும்
   அம்பது இலாதேம யங்கிடுவார் யாரும்
வெண்பட் டுடன்வைர வைடூர்ய மரகதச்
   செம்பொன் சேர்ந்தமணி முத்தாடு மாபரணங்
கண்கொண்டு காணும் யாவையும் வேண்டியே
   ஐம்பூத மாற்செய்த அழியுமிவ் வுடலுக்கு
மண்கொண்டு போகுமொரு நாளிதை யென்றாலும்
   இம்மியும் மாறாது ஈனவழி மீளாது
பண்கொண்டு பாடியே பாவவாழ் வினைவிட்டு
   ஐம்பொன் சிலையலங் காரமே தும்மின்றி   
கண்மூடி நான்கண்ட கோவணப் பாலகச்
    சம்பூர்ண ஷண்முகன் மேல்கொண்டனே காதல்!   

மன்மதன் தன் கரும்பு வில்லிலிருந்து மலர்மொட்டுக்களாலான அம்பை வீசாமலேயே எல்லோரும் வெண்பட்டுத் துணி, வைர வைடூர்ய மணிகள் மற்றும் முத்துப் பதித்த பொன்னாலான ஆபரணங்கள் போன்ற கண்ணால் காணும் எல்லாப் பொருட்களையும், ஐம்பூதங்களாலான அழியக்கூடிய இந்த உடலுக்காக விரும்புவர், ஒருநாள் இதைப் பூமி எடுத்துக்கொண்டுவிடுமேன்றாலும்கூட.

(ஆனால் நானோ) இசையுடன் கூடிய பாடல் பாடி (இந்தப்) பாவ வாழ்வின் வினையை விட்டுவிட்டு, ஐம்பொன்னால் செய்த, அலங்காரமேதுமில்லாத, என் கண்களை மூடியபோது (என்னுள்) கண்ட, (வெறும்) கோவணம் அணிந்த குழந்தையான பரிபூரணமான ஆறுமுகன் மேல் காதல் கொண்டேனே!  

Manmadha karumbuvil vEsidu marumbenum
   ambadhu ilAdhema yangiduvAr yArum
veNpat tudanvaira vaidoorya maragathach
   sembon serndhamaNi muththAdu mAbaraNang
kaNkoNdu kANum yAvaiyum veNdiyae
   aibootha mARseidha azhiyumiv vidalukku
maNkoNdu pOgumoru nhAlidhai yendRAlum
   immiyum mARadhu eenavazhi meeLAdhu
paNkoNdu pAdiye pAvavAzh vinaivittu
   aimbon silaiyalang gAramae dhummindri
kaNmoodi nhAnkaNda kOvaNap bAlagach
   sampoorNa shanmukhan maelkoNdanae kaadhal!

Even without the floral arrows from the sugarcane bow being shot at them by Manmadhan (Lord of Love), everybody lusts for (shiny) white silk garments and fine gold jewelry embellished with diamonds, cats eye (a gem called Vaidooryam), pearls and everything they see, for this perishable body, even though it will be consumed by earth one day.

(But) Singing hymns with music, letting go of this sinful Life, (I) fell in love with the child that I saw when I closed my eyes, who wears just a loin cloth and looks like a (plain) Panchaloha (alloy of 5 metals) statue without any decorations!
~Swamy

UruvilAppEroLi (உருவிலாப்பேரொளி)


UruvilAppEroLi ~ Hymn explanation
(உருவிலாப்பேரொளி ~ பதிக விளக்கம்)

உருவி லாதபெரு ஒளியிலான திருக்
கயிலை நாதன்பத மதுகாண
கருவி லாதவனின் அருமைபாடி வழி
படுவ தேயெளிய வழியாமே
குருவு மாகிதென் துருவநோக்கி யெழு
முனிவர் ஞானமளி யருளாளா
மருவி லாதுமன இருளைநீக்கி யென
துயிரைச் சீக்கிரமா யுனதாக்கி
தெரு வெலாமுனது பெருமை பாடிதினம்
தொழுது போற்றும்பணி தருவாயே
சிறுமை நீக்கிமனந் தெளிய தாக்கியுயர்
பதவிவீடு பெறவருள் தாராய்!

உருவம் ஏதுமில்லாத மிகப்பெரிய ஒளிவடிவமான (திருமால் மற்றும் பிரம்மன் முன் தோன்றிய அடி முடி காணா ஜோதிச் சுடர் வடிவம்) திருக்கைலையின் தலைவனது திருவடியைக் காண, (அந்தக்) கருவில்லாது தோன்றியவனது (யக்ஷனாகிய சிவபெருமானுக்குத் தாய் தந்தை முதலாகிய ஆதி அந்தம் ஏதும் கிடையாது) அருமை பெருமைகளைப் பாடி வழிபடுவது மிக எளிய வழியாகும் (அப்பர், சுந்தரர், ஞானசம்பந்தர் மற்றும் மாணிக்கவாசகர் முதலான 63 நாயன்மார்கள் தொழுத வழி இதுவே).

(முதல்)குருவாக தென்திசை நோக்கியமர்ந்து சப்தரிஷிகள் எனப்போற்றப்படும் ஏழு முனிவர்களுக்கு ஞானமளித்த அருள்வடிவமாகிய (என்) தலைவனே, (நீ) மாசு மறு ஏதுமின்றி என் மனத்திலுள்ள அறியாமை இருளை நீக்கித் தூய்மைப்படுத்தி, எனது உயிரை விரைவாக உன்னுடையதாக்கிக்கொண்டு, (ஊர்த்) தெருக்களில் எல்லாம் உனது பெருமையை தினமும் பாடி, உன்னைத் தொழுது போற்றும் பணியைத் (தயவுகூர்ந்து எனக்கு) தருவாய். (அதன்மூலம்) என்னுடைய (மானிட வாழ்வின்) சிறுமையை நீக்கி, எனது (கலங்கிடும்) மனத்தைத் தெளிவாக்கி, உயர்பதவியாகிய வீடுபேற்றை (ஞானோதயம் அல்லது மெய்யுணர்தல்) நான் அடைய (நீ) அருள்புரிவாய்.     

~ஸ்வாமி   

Uruvi lAdha peru oliyilAna thiruk
Kayilai NhAdhanpadha madhukANa
Karuvi lAdhavanin arumaipAdi vazhi
Paduva dheyeLiya vazhiyAmae
Guruvu maagithen dhuruvaNhOkki yezhu
Munivar gnAnamaLi yaruLALA
Maruvi lAdhumana iruLaiNheekki yena
Dhuyiraich seekkiramA yunadhAkki
Theru velAmunadhu perumai pAdidhinam
Thozhudhu pOtRumpaNi tharuvAyae
siRumai Nheekkimanandh theliya dhAkkiyuyar
Padhaviveedu peRavaruL thArAi.

In order to see the sacred feet of the Lord of the sacred Kailash mountain, who is a formless (in the form of) magnificent light (he appeared as a towering Linga of light to Vishnu & Brahma, who could neither find the top nor the bottom), the easiest way is to worship him by singing the praise (like the 63 Nayanmars starting with Appar, Sundarar, ThirugnAnasambandhar & MAnikkavAsakar) of the one who didn’t appear from a womb (Lord Shiva is a Yaksha who doesn’t have mother, father or origin).

Oh lord, who as Adiguru DakshinAmurthy sat facing the south and transmitted the yogic wisdom to the seven sages known as Saptharishis, please cleanse my mind of the darkness of ignorance and take my soul sooner, and offer me the opportunity to serve you devotedly by singing your praise in all the streets of the town. Through that, please clear my mind of all doubts / worries and bless me to attain the higher state of enlightenment (self realisation).

~ @PrakashSwamy

VadivElan Perumai (வடிவேலன் பெருமை)


VadivElan Perumai ~ Hymn explanation
(வடிவேலன் பெருமை ~ பதிக விளக்கம்)

கற்றது பல்கலை என்று திமிரில் தலை பெருத்ததோ
உற்றது உயர்குலம் என்று திணவில் நிலை பெருத்ததோ
மற்றவரும்  சமம் மெய் உணரா மன ஆழி அலை பெருத்ததோ
எத் தவமும் மயில் ஏறு வடிவேலன் முன் மிகச் சிறுக்குமே.

பலவகைக் கலைகளைக் கற்ற (பெருமிதத்) திமிர் காரணமாக (உனது) தலை மிகவும் பெரியதாகிவிட்டதோ?
(உன்னுடைய / நீ பிறந்த) குலம் மிக உயர்ந்தது என்ற இறுமாப்பில் (உனது) நிலை (அந்தஸ்து) மிகவும் பெரியதாகிவிட்டதோ?
(இவ்வுலகிலுள்ள) எல்லா உயிர்களும் சமம் என்ற உண்மையை உணராத (உனது) மனம் எனும் கடலின் அலை மிகவும் பெரியதாகிவிட்டதோ?
எந்த வகையான தவமும் மயிலேறும் வடிவேலன் முன் மிகவும் சிறியதாகிவிடும் (என்பதை உணர்ந்துகொள்)!   

ஒருவன் கற்ற பல கலைகளால் வந்த ஞானமோ, அவன் பிறந்த குலத்தால் வந்த சமூக அந்தஸ்தோ, படைக்கப்பட்ட அனைத்து உயிர்களும் சமமே என்ற படைப்பின் உண்மை உணராத மனதின் தன்மையோ ஒருவனை மிகவும் இறுமாப்புடன் பெருமிதமடையச் செய்யலாம். ஆனால், கடுமையான முறையில் செய்யப்படும் தவம்கூட, மயில் மீது அமர்ந்திருக்கும் வடிவேலன் முன்பு மிகவும் சிறியதுதான் எனும்போது, மற்ற எதன் காரணமாகவும் ஒருவன் பெருமிதமாக இருப்பது முட்டாள்தனமானது.  

~ ஸ்வாமி

KatRadhu palkalai endRu thimiril thalai peruththadhO
UtRadhu uyar kulamendRu thiNavil Nhilai peruththadhO
matRavarum samam meyyuNarA manavAzhi alai peruththadhO
etRavamum mayilERu vadivElan mun miga siRukkumae.

Has your head become too big because of your arrogance arising from many skills learned?
Has your status become too big because of your vanity due to the class of your birth?
Has the size of waves in your mind ocean become too big because of your ignorance of the fact that all creations are equal?
(Just know that) Even all kind of penances are too minuscule in front of Lord Vadivelan, who is atop the peacock.

One may feel very proud of various skills learned / variety of knowledge possessed or the social status due to the class of birth or due to the ignorance of the fact that all beings created are equal. When even any kind of penance is so minuscule in front of Lord Vadivelan, who sits atop the peacock, assuming anything else is greater is just stupid.

~ @PrakashSwamy

VeLiVeLi (வெளிவெளி)!


VeLiVeLi ~ Hymn explanation
(வெளிவெளி ~ பதிக விளக்கம்)

வெளிவெளி வட்டவாழ் வுற்றருடன் சுற்றுவாழ் வேண்டேன்
வெளிவெளி வெட்டிவாழ் வேட்கையைப் பற்றுவாழ் வேண்டேன்
வெளிவெளி கொட்டமடி கூட்டமொடு சிற்றுவாழ் வேண்டேன்
வெளிவெளி பட்டம்பல வித்தைகளுங் கற்றுவாழ் வேண்டேன்
வெளிவெளி திட்டமொடு கற்றதனை விற்றுவாழ் வேண்டேன்
வெளிவெளி சட்டமிகு சாத்திரமொ டொற்றுவாழ் வேண்டேன்
வெளிவெளி கட்டையுடல் மறுத்துபற் றற்றுவாழ் வேண்டேன்
வெளிவெளி நிட்டையில் நாதனரு ளூற்றுவாழ் வேண்டும்!

வெளிவெளிஎன இருமுறை குறிப்பிடப்படுவது உள்ளுறையும் உருவிலா ஈசனின் வெளிதோற்றமான நம்மையும் (முதல் வெளி) அதனைப் பிறர் அறிந்த, தெரிந்த, புரிந்த தன்மையையும் (இரண்டாவது வெளி) குறிக்கும். இவை இரண்டுமே மாயை.

ஒரு (குறுகிய) வட்டத்துள் உற்றார் மற்றும் சுற்றத்தாருடன் வாழும்  வெளிவெளி வாழ்க்கையை வேண்டேன் (நான் விரும்பவில்லை)

(உயர் நோக்கமில்லாது) வெட்டியாக ஆசையைப் பற்றிக்கொண்டு வாழும் வெளிவெளி வாழ்க்கையை வேண்டேன் (விரும்பவில்லை)

(ஆட்டம் பாட்டம் குடி கூத்து என) கொட்டமடிக்கும் கூட்டத்தாரோடு சிற்றின்பத்தை நாடும் வாழ்க்கையை வேண்டேன் (விரும்பவில்லை)

வெறுமனே (முடியும் என்பதால் அல்லது பிறர் செய்வதால்) பட்டங்கள் பெற்று பல வித்தைகள் கற்று (பயனிலாது) வாழும் வாழ்க்கையை வேண்டேன் (விரும்பவில்லை)   

(சமூகத்தில் உயரும் பொருட்டு) திட்டமிட்டு கற்றவற்றை (பொருள் ஈட்டுவதற்காக) விற்று வாழும் வாழ்க்கையை வேண்டேன் (விரும்பவில்லை)

(கடுமையான) சட்டங்களுடன் கூடிய சாத்திர வழிமுறைகளைக் (ஏன், எதற்கு என்று அறியாமலே) கடைபிடித்து வாழும் (போலி) வாழ்க்கையை வேண்டேன் (விரும்பவில்லை)     

(அதற்காக இப்பிறவியில் பெற்ற) வெறும் கட்டை போன்ற இவ்வுடலை மறுத்து (அதைப் பேணுவதற்காக கவனம் செலுத்தாமல்) எவ்விதப் பற்றுமில்லாது வாழும் வாழ்க்கையை(யும்) வேண்டேன் (விரும்பவில்லை)  

(எப்போதும் - விழித்திருக்கும்போதுகூட) தியானத்தில் ஈசனருள் ஒரு ஊற்றுப் போலப் பெருக்கெடுக்கும் (ஞானமடைந்த பெரியோர்கள் போல) வாழ்வை வாழ வேண்டும் (என நான் விரும்புகிறேன்)
~ ஸ்வாமி  

VeLiVeLi vattavAzh vuTRarudan suTRuvAzh vENdEn
VeLiVeLi vettivAzh vEtkayaip paTRuvAzh vENdEn
VeLiVeLi kottamadi koottamodu siTRuvAzh vENdEn
VeLiVeLi pattampala viTHaigalum kaTRuvAzh vENdEn
VeLiVeLi thittamodu kaTRadhanai viTRuvAzh vENdEn
VeLiVeLi sattamigu sATHiramo doTRuvAzh vENdEn
VeLiVeLi kattayudal maRuTHupaTR aTRuvAzh vENdEn
VeLiVeLi Nhittayil NhAdhanaru LooTRuvAzh vENdum

VeLiVeLi (emptiness outside) is the external expression (beyond the perceived personality) of the (inner) self. The dual emphasis is because the self (அருவம் aka Purusha i.e. Shiva) that resides in the UlVeLi (உள்வெளி - emptiness within) that finds expression thru the being (உருவம் aka PrAkruti i.e. Shakti - not just human, but all beings created) in the external emptiness (vast void of the known & expanding universe), which in turn is perceived differently by different beings! 🙏🏼😌🙌🏼 Both are MAyA (not reality / Truth).

In the emptiness outside…

(I) don’t desire the Life within a limited circle of near & dear

(I) don’t desire the purposeless Life lived by holding on to (one’s) desires

(I) don’t desire the Life of / with those who (senselessly) seek only pleasures of the sense organs

(I) don’t desire the Life full of degrees & titles that merely represent the accumulation of knowledge & skills (but lacking awareness)

(I) don’t desire the Life of scheming to sell my knowledge (for survival / better social status)

(I) don’t desire the Life full of hard rules & regulations that are expected to be followed (without really knowing the purpose)    

(I) don’t desire the Life that rejects this being (physical form) and leaves everything (like a renunciate)

(I) desire the Life in which (even when I am awake) I’m at peace (as if in meditation) with the Lord’s Grace flowing like a stream (forever).

~ @PrakashSwamy

Saturday, 21 May 2016

சும்மா இரு!


அம்மா என்று நீ அழுதுதித்த நாள்முதலாய்

சும்மாவே இல்லாது சோதனைகள் பலசெய்து

எம்மானுடன் போல் உழலேன்நான் இனியென்று

பெம்மான் அருள் வேண்டிப் பலவூர் சென்றாலும்

இம்மா மூடனும் மெய்யறிய வேண்டுமெனில்

சிம்மாசனமிட்ட நான் வேண்டா மெனவிலக்கி

பம்மாத் துன்பகட்டு வெளிவேடம் தனைவிடுத்து

கம்மாய் நீர்போலத் தெளிவான  சிந்தையுடன்

நம்மால் இயலாது எனநாதன் தாள் பணிந்து

எம்மான் எந்தை ஈசனையுன் உள்நிறுத்திச்

சும்மா இரு!

~ ஸ்வாமி

Monday, 25 April 2016

நமசிவாய நாதம்!

நமசிவாய நாதம்!
(a #moetry*)
.
அம் என விரியும் பார்வை
உம் என நுகரும் வாசம்
இம் என இனிக்கும் அறுசுவை
ஆம் என அணைக்கும் தொடுகை
ஓம் என ஒலிக்கும் ஒலியென
ஐம்புலன் மூலம்
அறிவது தாண்டி
...
ம் என விரியும் சிந்தையின்
எண்ணிலா எண்ணம் தாண்டி
...
தனதை ஒதுக்கித்
தானை அடக்கித்
தன்னுள் தேடித்
தவத்தில் அடங்க
...
வெறுமையின் பரப்பில்
அமைதியின் ஒலியில்
அருவத்தின் வடிவில்
இருளின் ஒளியில் 
அருளின் தழுவலில்
அகத்துள் அறிவது
...
பெரு வெடித் தொடக்க் 'அ'
பரம் இகத் தொடர்வ் 'உ'
பேரூழ் அழி முடிவு 'ம்'
...
சுற்றும் காலச் சுழலின் வெளியில்
...
'ந' கரும் மறுபடி நேரம்
'ம' லரும் மற்றொரு உலகம்
'சி' தறும் உயிர் பல உருவம்
'வா' ழும் அவை பின் தேடி
'ய' றியும் மெய் தம் உள்ளே
...
அ உ ம் என
அகிலம் அனைத்தும்
நமசிவாய எனும்
நாதனின் நாதம்!

.

~ @PrakashSwamy

* 'm'obile p'oetry' - good ol' #poem, crafted on #mobile devices!

Try swamyem.blogspot.in for more enchanting #poems by Swamy, aka #swamyem! 😌